TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 22 - 45
TMS 2: 57 - 80
TMS 3: 110 - 129
TMS 4: 147 - 166
TMS 5: 196 - 214
TMS 6: 244 - 263
TMS 7: 277 - 301

MSEEESHCSEAAAFIAFIPQSVSMSTHILLCFVALVTNCIFVQFSSKQLNFHFNCRILILTLVSINCAHSTVYSSLLVRY
EVYHLIKIHSIHENLCDVMTDGRFCFPMRLTTSACYIGHTTVFFGLLLERCLATRYMATYERSSHRAGYTIACCSVLSAF
LLSWFKIRLFNMGQRTVYCSSVTAETYTDVLITHSLLLMLLTITVIIFGFIFLQNRRVTKRVARNVSEKYQATENIRALR
MLAPLLIFHFICYPLYFTVSIITQSIRHLVGTLYFRVIFSAVYCPSYYCVLSPLILLYIIRKKASTNEKTIFTVTTGKPQ
REEDIYFQNYRTMW