TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 6 - 24

MKKTLLALSVAALAAGSAQAYNFHIDQTGTDVDFYGSLRVKWESTSNKTNYVNGDVTKEHINHAVDNNGSRFGFKLKQSL
GGDFYALGRAEWRMRGEAPSQHDFDHVYTHQLYAGFGHKQFGELTYGNMVTITDEVKQSDLANTYSLTDGLLETSARRVT
QYVYNGDYGSNKVKFGAYYGGSSKRNIKNVDLKNNRKNTWGTGLIFNHEIDSIQNVTVAAGFTRQISENANKTAYYSNAY
ALGLAYNFVHTTYGLDLAHKDTKNKGGAGNKVKNNEVTAVIRQGLNEDWNVYAMYSYKTEKTLPAGSAYSKSTDRQFLVG
TEYYVFKQGSVKVKPFIEWQATRTKYENTFDKDSGKQLDRSRDFKTVIGLRAYW