TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 37 - 57
TMS 2: 65 - 90
TMS 3: 102 - 127
TMS 4: 151 - 172
TMS 5: 184 - 204
TMS 6: 228 - 248
TMS 7: 260 - 285
TMS 8: 311 - 331
TMS 9: 355 - 375
TMS 10: 383 - 403
TMS 11: 415 - 434
TMS 12: 442 - 462
TMS 13: 474 - 492

MASYSPTPAEEASPEVSNGNLKASSSQESMKLKKEISLLNGVCLIVGNMIGSGIFVSPKGVLMYSGSYGLSLVVWTIGGI
FSVFGALCYAELGTTITKSGASYAYILEAFGGFLAFIRLWTSLLIIEPTSQAVIAITFSNYMVQPIFPTCIAPYVANRLL
AAACICLLTFVNCAYVKYGTRVQDFFTYVKVVALIAVIITGLVKIFQGYTQNFEGLFSDSSHDPGDVALALYSALFSYSG
WDTLNFVTEEIKNPERNLPLAIAISMPIVTVIYILTNLAYYTILPIPAILDSDAVAVTFADQVFGYLNWTIPVAVAFSCF
GGLNASIVAASRLFFVGSREGHLPDYLCMIHITRFTPIPALLFNGAMALVYLCVEDVFKLINYYSFSYWFFVGLSILGQL
YLRWKQPDRPRPLKLSLFFPIIFCLCTVFLVVVPLYSDTINSLIGIGIALSGVPVYFLCCHLPATRRPMWLRKFIASSGV
LIQKVCFCVLTEMDKEEEKTE
Create a helical wheel plot for a TMS:
TMS: 1
TMS: 2
TMS: 3
TMS: 4
TMS: 5
TMS: 6
TMS: 7
TMS: 8
TMS: 9
TMS: 10
TMS: 11
TMS: 12
TMS: 13