TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 37 - 57
TMS 2: 65 - 90
TMS 3: 102 - 127
TMS 4: 151 - 172
TMS 5: 184 - 204
TMS 6: 228 - 248
TMS 7: 260 - 285
TMS 8: 311 - 331
TMS 9: 355 - 375
TMS 10: 383 - 403
TMS 11: 415 - 434
TMS 12: 442 - 462
TMS 13: 474 - 492

MASYSPTPAEEASPEVSNGNLKASSSQESMKLKKEISLLNGVCLIVGNMIGSGIFVSPKGVLMYSGSYGLSLVVWTIGGI
FSVFGALCYAELGTTITKSGASYAYILEAFGGFLAFIRLWTSLLIIEPTSQAVIAITFSNYMVQPIFPTCIAPYVANRLL
AAACICLLTFVNCAYVKYGTRVQDFFTYVKVVALIAVIITGLVKIFQGYTQNFEGLFSDSSHDPGDVALALYSALFSYSG
WDTLNFVTEEIKNPERNLPLAIAISMPIVTVIYILTNLAYYTILPIPAILDSDAVAVTFADQVFGYLNWTIPVAVAFSCF
GGLNASIVAASRLFFVGSREGHLPDYLCMIHITRFTPIPALLFNGAMALVYLCVEDVFKLINYYSFSYWFFVGLSILGQL
YLRWKQPDRPRPLKLSLFFPIIFCLCTVFLVVVPLYSDTINSLIGIGIALSGVPVYFLCCHLPATRRPMWLRKFIASSGV
LIQKVCFCVLTEMDKEEEKTE