TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 21 - 38
TMS 2: 87 - 107
TMS 3: 115 - 135
TMS 4: 179 - 199
TMS 5: 207 - 227
TMS 6: 265 - 290
TMS 7: 316 - 334
TMS 8: 346 - 366
TMS 9: 370 - 390
TMS 10: 402 - 427
TMS 11: 439 - 459

MTQQPQWGISLSRYFVIPQRVILAIMGFLAILNAYTMRVCLSQAITVLVVKRNSTDDDSEAICEPDDIDEGTSVGGDFEW
SEELQGLILSSFYIGYIVTHIPGGLLAEKFGGKWTLGLGILSTAVFTMLTPLAINKGDSDWLIVTRVLMGLGEGTTFPAL
SVLLAAWVPANERGKLGALVLGGGQVGTIMGNLLSGVFIDAYGWEFVFYFFGGLGVVWFAIFIFLCYSDPTSHPFIKPSE
REYLVKEIGTISRNEDLPPTPWKAILTNLPMFALVAAQIGHDWGFYIMVTDLPKYMADVLQFSIKANGLYSSLPYVMMWI
VSVGSGFVADWMIRRGVLSTTNTRKVMTGLAAFGPAIFMVGASYAGCDRVLVVVLFTICMGLMGAYYAGMKLSPLDMSPN
YAGTLMAITNGIGAITGVITPYLVGVMTPNASLLEWRLVFWVAFGVLCFTAVIYCIWASGEVQPFNNAPIQPRSVDFEAQ
ERKVGGEKTRGLEQSS