TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 9 - 28
TMS 2: 42 - 66
TMS 3: 80 - 104
TMS 4: 118 - 136
TMS 5: 148 - 172
TMS 6: 176 - 200
TMS 7: 214 - 232
TMS 8: 238 - 258
TMS 9: 288 - 313
TMS 10: 329 - 354
TMS 11: 366 - 384
TMS 12: 388 - 406
TMS 13: 422 - 442
TMS 14: 446 - 466

MHLSRLFRGTFIYGLGQFLARAVTFFLLPLYTSYLSPEDYGVFGSLAVLGMMMNGLLTLGFGGSLTRTYWTLEKEEDKGA
LIWTGFLTLLFNACLWDSFAYLFSDQLSIWLFGVSDYAWPVFLSFFGISLSATLYPLLSYFRIREKAVLSITLYLSEVFV
SIGATLFFVVFKGDGALGLVKGALSAQAWAFFITFSVALRQIPLGVHVKYLRELILVGYPFILGLFGYFLLQSSARYILH
LYTDLKVVGLFCVGLYFARPVELAVNSFNTAWQPFFSSYLYQQEEAKVLFGKVMSYYLMGMCLLIAPLFTMAKALTYYML
HPAYHQTWSTIGLLGVSQSLWGAYVISAAPFLFHKKSIWQVSVETLAGLVCVGMNFALIPSLGKEGGALATFFGFVAVIV
LSIWATRRLLKVQYEVGRLLKMLCGFCVTAIASFIPIDFGLQYLSLMFFVTFLYYAFLWKICLTLDEKTLIISKIRGLVG
LQHNLTVTNQ