TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

MNIRIEAQARKVTTNFDYMYKVVPSESNFSWAQHMLDFYYLRRNTGNLDYGMKFEFQKQYLTLYDAPKAYTIDDPDELYR
IGVNGSASWKMAQQWYLNANVTSLFASDFKEAIDFSEIQYSGKIFLGIGFGPDTPYQKLKVGLGYGILRERPLLYPFFSY
AQSLSKKITLELGYPHSTLHYRINERHYLMSTGSFNGEYTNIHLPPNTPNNLPYGTVRLSQYAFDLNIGYHYKIQPQWNT
VIKIGYLIDNTATINDRHNNILYDLATDPSVYLSMGITYKIHN