TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

MKKHLIYTGMFLAAIGFSACNEDFKDWADPQSNPQEESAGQLTATFTAGKDASIVMDAATADSVEIAKLSSTTAEEGSKI
AVNSLTLNENHTIPFSMTEDHVFKVALAQLDSVTQEAYKSRASVVRELKISINASAVTPSGEGIQLVGNEVSITLQPATT
PAVDPDGYYIVGDFTGWDGNSAQQMKKDALDENLYILEAEIESTSNFKIFPASAINGNDIDWTKALGSSVDGDDSGDNFV
SWTNAGAINTALDGKIKISFDAFNYRFTVKDNSAPTELYMTGSAYNWGTPAGDPNAWKALVPVNGTKGTFWGIFYFAAND
QVKFAPQANWGNDFGFVDAISQESKDLAGLSDEGGNLKVGIAGWYLVYVSVIGDDKVIEFEKPNVYLMGDTSYNGWDAQL
VEQDLFTVPGTADGEFVSPAFLKDGAVRICVNPKAVSAGDWWKTEFIIFDGQIAYRGNGGDQAAVQGKTGQKVYLNFGNG
TGRIE