TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 61 - 79
TMS 2: 83 - 101
TMS 3: 123 - 142
TMS 4: 146 - 164
TMS 5: 186 - 204

MDLFSHSAAGWLLAYFGAGAFRAESSVATVLASLLPDSDAVALFRGLGTFYKYHRKVTHSLLGSAGLAFLAAVLMQLWVP
TSFAVLFGLSLLGAGTHLFFDLLTPSGIPVFFPFSRRKFTMDLVWFYDPWLWFVFGGSLIAQLFGWWLLFFVSISALPLY
LLLRVFCKVEARRLVSQKPGWGKGKVDVLPDLINPFLWYAVKVGKRSYSVARVDLFKGAVLVEEEVSRHISSPAVEQTLN
FCQVQVFLERFRYPYATISCAEGKVQIIWYDLYYRRQGGITGVRIDLTKKKHLAQVKWCYEPVLPKLYPKKFFYFPKI