TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 17 - 36
TMS 2: 44 - 62
TMS 3: 93 - 118

MSFLSKTFGGLSKGYYIRQFLFGLLFFIFLIYIGYDHYNRSENYYILATNIVYGLVSLILYPYSRFTYEGIVEYIVGNNI
FITDVLFMMTVKLITMAICYFFALFISPIGLIWLYFYYSKQEKIANQSENQ