TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 12 - 32
TMS 2: 36 - 55
TMS 3: 65 - 84
TMS 4: 92 - 110
TMS 5: 118 - 138
TMS 6: 146 - 166
TMS 7: 174 - 194
TMS 8: 210 - 230
TMS 9: 240 - 260
TMS 10: 268 - 287

MQNDKFKSYLNLHLIVFIWGFTAILGALITISADAIVWYRMLLAGAFLGAFIVFKKKSFRIPATALLKLVFVGLLIALHW
ITFFHAIHVSNVSITLSIFSLGAFFASLLEPLFYGRKVLWYEVLFGLVIIAGLGMIMKVEISYLEGMIYALVSIILGVLF
TLMNGKLIEKHDSSVISFYEFMSGVFFISIYFLYQNKFSADFFVLSVNNWILILILASICTAYAFTASVKVMEKLSPYTV
MLTTNLEPVYGIILAYFIIGGKEKMSTSFYIGAVIILITVILNGIIKHQDKKVKA