TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 17 - 38
TMS 2: 68 - 88
TMS 3: 112 - 136
TMS 4: 166 - 190
TMS 5: 198 - 219
TMS 6: 239 - 259

MRQVLKNECKRAFFNKGMLLGLGVGIGIALWHAWQYILAPDVESVNVFCMESVFYNWIGASSYPIQSYLYYFILPLLAVL
PAGTSLYQDLHTGYIRQVYTRISRKDYFIAKYISVFLSGGFVVTVPLLLNFYMAMVRFPLLKPEPIMDYGPDRTSFGFEF
YYSHPVVHTVIFLIITFLFAGGFAGIACLTTYYTEYKIVVWLTPFVCYYFLFVLQALIKNDKIMIAPNYFLIPGFSLNTI
WDYIGGIVLFLIVAIWCYRKGSVYER