TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

MKLLMIVLLISISSLAQINDSLQFNQTVNDTTFISDSTNIAVIDSLNILKINEPDKNSFFISRKSIIKSNYRFAGDLLNE
FPLSFQRDYGFVGYPNEELLYGIENPFVNWMSDGISLNDRFRNSFNLNLIQTEDIDSIEVVPLPRGFLYGSYMYPVTVNF
ITRDFIPRQPYSRIRYIQGPDREASVDANFHALVSKRFLFSFDITNRIKDSTFRNTEFSIWQIKTGLKYFLSDKINIVAS
YNYNDYKIGFNGGINVDSIASLTNDINSILYDNFLAPVNKPNDGLKTLQHFPRLSMLTKFFSWLKSDLHLYYRFNRVNQE
DIFFDLTEEKIWGISFKNKIIVKNFEFNLFADYENQKQASRIKDDRPLPVFNTYVLSNDFNVLSLGGILSAKFLNDNLNI
NLFYKYSSINENYERGIIIEGSDITISPMSYSESPSNSGSGVDLSYKLNDNFKFYIGGSFLDVYSNSSSNKESFLFQSGI
NFSNDFLNANLYYFINEYLVNSANYYHYYKQAEKTSALGFSLKAKYSFILLESQNALYNSPAGSELYFVPDFTSRTGLYY
NDFLFQNNLDLKAGFILTYVGKQNFSSLNSDILQVPAVSRLDFSLAGEIRKAAIVYFIIENIFDKKYYITPYYPMPERNF
RFGVAWEFLN