TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

MRRILALVIISFVIIKGQTDSTLHKTDDLIDINDNSISKKYINFSDYRYPGDFFKLMPFGFLRDLGTVGQPSEYILYGEG
FNNISVLNDGVFLNDRIFNAFDLNLFQSESLEKIELIPLARGFLYGANNNSTAINFVSRKYLHERPYTRLRYYQAPYDEG
FIDGYFSSNFAEKLNISFELTNQSTSPRYPNSDYGLWSFALRARYKLNDSSFTFLSYKYSKTITQLNGGVNIDSAVSSPF
DYENPVIYNPILAPVNFYYRYQKSTLRYFDAGIKSYLGSNAPYKISFFLRSHLNEYRQNDTTYFITQSGIDTIIRDNGSM
SAGLNYNQSLNFGAFKLFSINQFEYTSFSSPLIDEDKLTVLASSLIGATEIMRGKLKLSFFGKYLNYNGDSHLGYGADFS
LRILSGFIFYAGYSNFSKPYNPYEKSLFGESDKQIYHNVEIKLSYYSPLMNAEASYFRKDIKNRLIMTESGFISKNILID
GANLRASLKLWKFLFETNSSYYFNREGRNSLGLPEIISTGGIYYVDTLFNNNLNLKTGFNFYIYGRRPGIYYDLEKMISA
SWPIYKDDDYLFKSSNQIDFFLAGQLQERAILYFVFENLLNSKYFIVPYYPKQERSVRFGVAWEFFD