TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TVYNQNDTKLDIGGRAQGMYYGTDDNGSEGDASYLRLHVAGETKIAPEMQAFGFAEYNLPTSGSDNDELRYAYAGIKHDR
FGAFSYCRQDGLFTKAVNNYTDVLPEWGGDGLGKNTEVFGTGRTNGLAQYIYTYQGLTLGAQFTGNNDPQNADRSNLTGA
NNATWNPKGSAEGFAVSANYDFDMGLSLGAAYNQAGKTDEQAANASFGGDSDAKLYGVGAKYAVGDLYLAATYSHGEDHM
YVSTFNGYAEKMDGYEAVAQYAFGKFKPSVAYLRTDVKDNARGIDDTATEYVSIGAWYNFTDNFNAYVDYKINLLDNVNG
THTNSLGKNTDDVVAVALQYNF
Create a helical wheel plot for a TMS: