TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 12 - 31
TMS 2: 61 - 80
TMS 3: 92 - 111
TMS 4: 137 - 156
TMS 5: 168 - 187
TMS 6: 213 - 233
TMS 7: 245 - 263
TMS 8: 293 - 312
TMS 9: 318 - 336
TMS 10: 344 - 363
TMS 11: 375 - 394

MKRIIDLIKTDFFIIFFLLIVAVIPRLILLDKIPPGIHGDEGWIGINALRIINDGYAPPVFVGDLQGTPTGNLYLVAFIL
KIFGNSIHSLRLSMALLGIIAIPLFYVFLRYFFDKKISFLTAFAMSFSLIHIYYSRVTFMVISAQFFQILSLIFFIQFDK
NRKLYSLILCAICTGLGLYSYYVFILFPFTLIVYLLTKILITKFSFKEIKYLLIFLLFFILFSIPFERIIFFQSKFYFDH
FKSYSTIKELLTKNSTITFIGLQAFFYHGINKIKIFFIGKNVDYIDGFGKYYVFNYSYLIFALFGLVISFIKKYRQRFFV
FCSFLFFLLAPNFLTFNGIYRRQVLNFINIFFFLAIFIDFVLNKITKKKLVRQFLFLLIIILVIYNSCFNLFVYFKKIPN
DQETNWVFTQDLTQTFLKLKNIYTPKDRVLFYSSRWDCNYESIKFIIPNLNCEDRSTEFGKFSQSFPASKKYIFILLNEY
LKNIEEIKKKYPKGTLIEVENDNKDLIGIIYKTD