TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 11 - 28
TMS 2: 104 - 122
TMS 3: 134 - 152
TMS 4: 160 - 185
TMS 5: 197 - 215
TMS 6: 259 - 276
TMS 7: 288 - 306
TMS 8: 314 - 331
TMS 9: 337 - 354

MQQEKRTMKRALPYLFVTLIFATILNLSRASYSFINTHDEDDNIVSGFLMSRNNLQMSKEIFTHHLPGAYLISEVLDRTF
QPTGTDQSVYVHRTFITIWNYVWAVVLVSVWGPFSVWLVLVVELLRASYLHGLFQAENLVIYPMVYLLLTFVTKRKTHPL
LSGFSTGLIAVLLSPLWPLILSTSCRFLWFNRLKPKYIVLWLVAFLIPVVWTLVKIDVRGFATQFFGYNVQTYAPLLINN
PVKYTLKVFLAPALVMKNLSLTTKNISIQLLVLFLFIFDFKRIKFRTLIIFGLLLGMIGYRSVPGLNNVLDFHALPWVAA
LGALCWYKYFGAIRQKGFLWNLVLLVPLFMFLMNPSDYFPNQKQAGKMVIRYADKSPVVNYLNSIKATGDTLFTLPAHTL
LYQQTNIIPFNKFLFYLPWMEQSPILYTELVDSFQDRLPTFLFIDKIHFPYFPPDEISKLLKNYEEVKIVENEPPVYILN
NYQFSITK