TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 7 - 27
TMS 2: 69 - 86
TMS 3: 94 - 112
TMS 4: 120 - 138
TMS 5: 144 - 162
TMS 6: 170 - 195
TMS 7: 201 - 221
TMS 8: 295 - 314
TMS 9: 320 - 338
TMS 10: 346 - 365
TMS 11: 371 - 389

MIITDSMSWILSLILALSLILRVGLLNQVPPELFGDEVDVGYQARSLLQTGRDLYGQVLPTYIHSLAEWRAPLLMYATVP
TIAVFDNSVRGVRLPEVIFGTLGPLILFLLVYQISKSWKFGVLAFLVMATMPWHIYYSRAAFEVVLMLNLVMLGTLLFLK
KRFALCTLHFALAMYTYSTAVLFVPLWLVVLHFLTKTKPKVVSLLLFTIIVAPLIYHIVAGPARGRFGGLSIFNQQELVR
NINDLRQEDNNPIAPLWHNKPETYASAIMANYLRAFSTDFLFIRGDPIYRHSIQIVGQLLAISSPFVLLGLWSLGSRRQW
LWLSWLILAPIPAALTADGGYHATRLFLMIPPLAVATGTGLLLVLQKLPRILNILLVLLFTVYIAWLGHYYVAHYAKSSW
RWWHVGFEQAMVQLNKLSPQYSRVFINNTYEPSLIRFLFWTNYSPAKFHRQFTVDQPQDNIVPNYNGFSLDGKYFFGNFN
KSNWTEFLLPNSLYLISQRDNVAGDWDWRRTPPDNIRVLFTSTNAYDQPVLYLITKI