TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 120 - 139
TMS 2: 183 - 202
TMS 3: 351 - 369

MSEICFTDYVYPRSCGTKRWEIVNILMDAFKEYNNEESTFRCYSGDITFETDLTSGYVSNCSVLLGHEVSTYARVVRFNS
FTIGPAYNHSYALVTPVQNSPHESMNSNGWAFVNPFTLPVWLLILGVISFAFIIQFLMRKYQLGVSTSSLNERNPETLSR
SILSATGSVKLYASDSRVLTRELMSCCMAIFSVFIMSLYSSNLINFFYYQSLSNPIATSSSDFVVIHPAYKNIISYEDLG
VYKGSHQELTSIFMVPYGIYSPDVIPVIPNTWGGTLENSTTSLSVVGYYKSAYQILYTKLVTPSVISYINKYVNDRMNEY
NMIYTVSPDINLNENQSVPSNQLTLKNTWGIFVILGIGYVLSLIFRIVWTKKTGLDKLVFFKREDELAEFMPTNNSSIRD
NSSIKNKENSGDKKSANKNSMDKSPGFMEISIN