TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 30 - 54
TMS 2: 313 - 333
TMS 3: 371 - 395
TMS 4: 407 - 427
TMS 5: 443 - 468
TMS 6: 478 - 502
TMS 7: 528 - 552
TMS 8: 562 - 587
TMS 9: 601 - 626
TMS 10: 638 - 663

MVVPEAGFKMGLSGRRVETKLCPGLHGLKWWLLLCFLATTCDAFFFPGLVPVTYCEEGHPNSYCKSSIQVYADKLYSVDS
VMFYDYDSFDFCQDSLKRTPSETLGQILFGEQVTSCPYKFSFNKDETCRKVCVKSYAPDNEDDMNKLAFLKKGIKQDYRH
HWIVDNTGIIWCYDTENEEHHCMSGFPIGCFNAPSDQVKGSCLINPEFNKNNSLYLFNHLDITITYHIESDTTVKVAKLI
SSRVDPKSYKHLDEDHLTCNEPPMEIPEEDTENLNVIYTYSVKFEESKATEWSSEGDYDLDSTAETSLQWIRLVNSFFVV
LFLCGLVVILLLRSIWRDIAKFNRIKISVYDRRLFGWRLIHGNLFRLPEHGMLLSILLGQGTQVFIMTFLSLFLAGLGFL
TPADQNVLVNYGVVLWLALEIPAGYMSAKMYKTFKGINWKMHFLLTTVLFPGIVFADIFIMNLILWMDGSPAAISFCTLA
SLFALYFGVSTPLTFLGVYFGKREKFEFPVYAPKHEHGSPQRTFFPKSTITIILGSLLPFGCIFLQLSYILNRIWSPHMY
YLFAFLLLLFLIFMISCSEVTVLLCYFRLCAEDRGWWWRAFLTSSFTSAYIFIYVIHYFFTKLQVTSIGSTFMYFGYAFI
LVLAFFLFTGTIGFFSCFFFVTTIYGVIKED