TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 6 - 24
TMS 2: 28 - 46
TMS 3: 54 - 73
TMS 4: 85 - 104
TMS 5: 112 - 130
TMS 6: 134 - 152
TMS 7: 172 - 191
TMS 8: 203 - 222
TMS 9: 232 - 252
TMS 10: 256 - 275

MPYLTIMTFVWAFSFSLIGVYLAGQVDAYFSVLIRVSLAALVFLPFMRSVSLKIALKLMVLGGIQLGCMYVFYYQSFLLL
TVPEVLIFTILTPIYVTLIFDLMQGCFSHRYLLTAVLAVVGAFIIRYSNVGDNVLAGFFVVQGANICFALGQVGYKLLIE
REKLELSQRSVFGYFYLGALIIASTAWAIFGNPEKLPATSLQWGILVYLGVIASGIGYFLWNKGATKVDTGVLAIMNNAL
IPAGLIVNLLIWNRDADLVRLFIGGSIIALSLILHEFWGKTKKLRFA