TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 6 - 26
TMS 2: 38 - 58
TMS 3: 72 - 92
TMS 4: 100 - 120
TMS 5: 132 - 152
TMS 6: 160 - 180
TMS 7: 192 - 212
TMS 8: 224 - 244
TMS 9: 256 - 276
TMS 10: 280 - 299

MKKGQLFIGALTCLVASMSWGAMFPVADHALEFVDPFYFSFIRYGVVTIMLVILLLVREGKKSFHLEGKAKWIILFGVMA
FTIYNVLIFLGQRLMGKSGIMTASIAEALMPMLSIVILWGYKHVKPKKYTMISILIAFLGASMVITKGNISFFFSLGDHL
FSILFIFIGVLGWVVYTMGGQIFREWSTLRYSTLTCLFGTAITGIMTAILTAQGYVSVPSIKVIAAIKYDFLFMITLPGI
IALLSWNYGIKILSSINGILFINFVPITTLLIMVIKGYNITAFDIVGTLFVIIGLILNNIYQRKEDYKQVLQKEKTNLTI
T