TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 4 - 22
TMS 2: 30 - 50
TMS 3: 60 - 80
TMS 4: 86 - 104
TMS 5: 114 - 134
TMS 6: 142 - 160
TMS 7: 190 - 210
TMS 8: 248 - 269
TMS 9: 299 - 319
TMS 10: 337 - 357
TMS 11: 361 - 381
TMS 12: 405 - 423
TMS 13: 427 - 445

MPFLIMLLFVGAIGFQVSFVSRSTTWDMSIAGWVLTGVFILYTAFGLFSNRLPSQMADIIWLYGTATSFSKVVYSVLFFS
VTWKALLWIISAIFGDVLIVLLSGDHINLLGRSIIFVGLFFIAEVWLMSVSCARTVKKMKRVYVLVFLLMLGIYSICLYR
FFFLQHSSGIWESIARFISGVGLVFDTLSPLYVVVFIGIITVSFMTIAFTSRQVEMKESLVKEAEFWEEFQERQFGSGQI
IQKPKTTWWGLQGLNGIWSFLWLELLLFKKYLFFHSIHTVMLSGVFYVVIFMYPEWFYLLFFLIVSAVMLSSYYSGIVRH
SQSGTLHLFPGALWKKIIILELTNTVWLYILYCVSITFMAVGNLVYWYIYGLGIYIWFMTIRLFAFTHTNRNDIKLSLPQ
YYKSFFMALGLSGICLYVIHLLTADWYTLVVVVCIGSLSWCLFYRFR