TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 16 - 35
TMS 2: 39 - 59
TMS 3: 67 - 87
TMS 4: 91 - 116
TMS 5: 122 - 147
TMS 6: 151 - 171
TMS 7: 185 - 205

MQATVHESKQSIMQRILTVFVFTLLIATVGLFIGQFVPVALMLPLSILEVAMIILAFWMRRRKAVGYAFVYTFAFVSGIT
LFPIVSHYASIAGAYVVLEAFGSTFVIFAVLGTIGAKMKKDLSFLWSFLLVAVLALAVVGIFNIFSPLNSAAMMAYSVIG
TIVFSLYILYDLNQIKHRHITEDLIPVMALSLYLDFINLFINLLRFFGILSSDD
Create a helical wheel plot for a TMS:
TMS: 1
TMS: 2
TMS: 3
TMS: 4
TMS: 5
TMS: 6
TMS: 7