TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 253 - 278
TMS 2: 290 - 311

MINITAITTEHQLLKNIPIERVEQPDIAWYWVDFYGPEDTETALLRDFFHFHPLAIEDCFQHMQRPKLDHYDGYRFYVIH
ALNKETLETEEVDIFQGEKFVVTFHLHETPGIAKVRERLYASPDILKKGPGHISYMIMDQLVDEYFPLVYKIEDRLNEIE
ESRPHKTYGTLMNEVFDLRTDLLHLRRTIIPMRDLLYRILSLDHVKEQRETKAYFSDIYDHLLKLSEIVESNRDMTSDLR
DSYVTLNSNRMNAIMMTLTIVSTIFIPLTFIAGVYGMNFDFMPELHWKYGYFAVLGLMAALVIGMLIWFVHKGWFNIFK