TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 12 - 32
TMS 2: 40 - 60
TMS 3: 72 - 92
TMS 4: 96 - 121
TMS 5: 133 - 158
TMS 6: 162 - 182
TMS 7: 206 - 227
TMS 8: 245 - 264
TMS 9: 276 - 296
TMS 10: 300 - 319
TMS 11: 331 - 351
TMS 12: 359 - 379

MNKSKGGLQLTVQTLSLVAGFMVWSIIAPLMPMISQDIKITSSQISIVLAIPVILGSVLRIPFGYLTNIIGAKWVFFSSF
IILLFPIFLLSQAQSVNMLMLAGFFLGVGGAVFSVGVTSIPKYFPKDKVGLANGIYGMGNLGTAVSSFLAPPIAGAIGWQ
STVRLYLIVMAVFAIVMFFLGDAKEPKVKIPLVAQTKDLLKDLRTYYLSFWYFITFGSFVAFGIFLPKYLVDHYELTTVD
AGIRAGIFIAIATFLRPLGGIIGDKIDAVKALKVDFLFMIIGAIILGIANDMILFTVGCLTVSVCAGIGNGLVFKLVPQY
FQKEAGVANGIVSMMGGLGGFFPPLVITYVTSITGTSHLAFIFLALFGVLALVTMWHLSKKNRSLAYK