TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 62 - 80
TMS 2: 529 - 547

MTISDSELDSSKGIDLTFRRRRKAGSVACEGFITTYHEYCRNTSIHGVQYLGEQERPFRERIFWLFVFLISIYGCSTLIQ
SAYTKWTETPVIVSFAEKSTPVWNIPFPAVTVCSETKRVLKQKGKETTYADLYSQFSEDMRASRVFRPENVSALEMEEFR
TLLHVCNTQIIEEDIPLIAGDDLDYFDVLQRMLPQFDRYFFYCRWLSRFGECETFFRKTLTEEGICYTFNGLRATEIYRD
DTYQYQHSGEPLEMENISSQHTAWTLETGYALDSDVETFPARVLSAGARSGIFLALQSFKQEVDYACRGPVQGFKVLLHA
PDDVPQVSKQFVRIPMGKEVLIAVKPNMITMSSGIAEYHPVRRQCFLSHERSLRFFKVYTESNCQLECLANFTLTKCGCV
KFSMPRNVDMPVCGEDKIHCYDRAERELLVREFKRVKALNAGRENSRSVESACNCMPACTSLVYNTEISQANFDLEEMLV
AEGDTEFLKEYPGSQMSRLSIYFKQSQFITSKRSELYGMTEFLANCGGIFGLFMGFSILSLVEMIYHFTLRLFTNLKRLV
KG
Create a helical wheel plot for a TMS:
TMS: 1
TMS: 2