TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 14 - 37
TMS 2: 78 - 102
TMS 3: 112 - 131
TMS 4: 139 - 164
TMS 5: 176 - 196
TMS 6: 204 - 227
TMS 7: 289 - 313
TMS 8: 329 - 349
TMS 9: 361 - 379
TMS 10: 395 - 419
TMS 11: 431 - 454

MTTSHQPQDRYKAVWLIFFVLGLGTLLPWNFFITATQYFTSRLNTSQNISLVTNQSCESTEALADPSVSLPARSSLSAIF
NNVMTLCAMLPLLIFTCLNSFLHQKVSQSLRILGSLLAILLVFLVTATLVKVQMDALSFFIITMIKIVLINSFGAILQAS
LFGLAGVLPANYTAPIMSGQGLAGFFTSVAMICAVASGSKLSESAFGYFITACAVVILAILCYLALPWMEFYRHYLQLNL
AGPAEQETKLDLISEGEEPRGGREESGVPGPNSLPANRNQSIKAILKSIWVLALSVCFIFTVTIGLFPAVTAEVESSIAG
TSPWKNCYFIPVACFLNFNVFDWLGRSLTAICMWPGQDSRWLPVLVACRVVFIPLLMLCNVKQHHYLPSLFKHDVWFITF
MAAFAFSNGYLASLCMCFGPKKVKPAEAETAGNIMSFFLCLGLALGAVLSFLLRALV