TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 29 - 47
TMS 2: 73 - 93
TMS 3: 105 - 125
TMS 4: 133 - 153
TMS 5: 165 - 184
TMS 6: 192 - 212
TMS 7: 294 - 314
TMS 8: 328 - 352
TMS 9: 364 - 384
TMS 10: 388 - 408
TMS 11: 420 - 444
TMS 12: 452 - 472

MDVPGPVSRRAAAAAATVLLRTARVRRECWFLPTALLCAYGFFASLRPSEPFLTPYLLGPDKNLTEREVFNEIYPVWTYS
YLVLLFPVFLATDYLRYKPVVLLQGLSLIVTWFMLLYAQGLLAIQFLEFFYGIATATEIAYYSYIYSVVDLGMYQKVTSY
CRSATLVGFTVGSVLGQILVSVAGWSLFSLNVISLTCVSVAFAVAWFLPMPQKSLFFHHIPSTCQRVNGIKVQNGGIVTD
TPASNHLPGWEDIESKIPLNMEEPPVEEPEPKPDRLLVLKVLWNDFLMCYSSRPLLCWSVWWALSTCGYFQVVNYTQGLW
EKVMPSRYAAIYNGGVEAVSTLLGAVAVFAVGYIKISWSTWGEMTLSLFSLLIAAAVYIMDTVGNIWVCYASYVVFRIIY
MLLITIATFQIAANLSMERYALVFGVNTFIALALQTLLTLIVVDASGLGLEITTQFLIYASYFALIAVVFLASGAVSVMK
KCRKLEDPQSSSQVTTS