TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 24 - 44
TMS 2: 58 - 80
TMS 3: 88 - 108
TMS 4: 120 - 142
TMS 5: 150 - 168
TMS 6: 182 - 199
TMS 7: 215 - 237
TMS 8: 249 - 268
TMS 9: 345 - 364
TMS 10: 380 - 402
TMS 11: 414 - 434
TMS 12: 444 - 463
TMS 13: 471 - 491
TMS 14: 530 - 550

MVAASPGGSMKSLTIQILTGRWFMFFGSLLIMSTAGATYMFGIYSGDIKETLGYDQTTLNLLSFFKDLGANVGVLAGLLN
EVTPPWFILLIGAILNFFGYFMIWLAVTERISKPQVWHMCLYICVGANSQSFANTGSLVTCVKNFPESRGVVLGILKGYV
GLSGAIITQLYRAFYGEDTKELILMIGWLPAIVSFAFLRTIRIMKVKRQTNELKVFYNFLYISLGLATFLMVVIIINKLS
GFTQSEFGGSAAVVIVLLLLPIIVVILEEKKLWKEKQVALNDPAPINVVTEKPKLDSSEFKDDDGEESKEVVEKVKTPSC
WTTVFNPPERGDDYTILQALFSVDMLILFLATICGVGGTLTAIDNLGQIGNSLGYPKRSVSTFVSLVSIWNYYGRVVSGV
VSEIFLIKYKFPRPLMLTMVLLLSCAGHLLIAFNVPGGLYVASVIIGFCFGAQWPLLFAIISEIFGLKYYSTLYNFGSVA
SPIGSYLLNVRVAGYLYDVEAGKQYKALGKTRVEGQDLNCIGTSCFKLSFIIIAAVTLFGVLVSMVLVIRTKKFYKSDIY
KKFREKALAAEMEMAAPAAARSTVAKEDKDDVKGKVIGKGG