TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 8 - 33
TMS 2: 45 - 70
TMS 3: 122 - 140
TMS 4: 152 - 170
TMS 5: 234 - 251
TMS 6: 259 - 277

MISSIKPVLPSLTAIVGIGIYFAIWWALNGVFNNYNKKVLNAFPYLWLTLTLSLACGSLMMLVSWVALAHTIGHVEAIVS
MSKVVVSFTHTSSKAVRQPLASLSQASSWARCALAAVMELNFNMIGFMGAMISNLAFVFRNIFSKKGMKGKSVSVMNYYA
CLSMMSLLIVTPFANSVEGPQMWADGWQNDVSKSDQTLSSKWVVAHSVFYHLYNQVSYIPRCLNHHLPNPLKHVNALGAA
IAILGTFIYSQIKNRVKKNHILLVLCLGMLEPLVITL