TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 11 - 29
TMS 2: 102 - 120
TMS 3: 126 - 144
TMS 4: 152 - 170
TMS 5: 176 - 194
TMS 6: 198 - 216
TMS 7: 222 - 240
TMS 8: 244 - 262
TMS 9: 268 - 286
TMS 10: 329 - 348
TMS 11: 354 - 372
TMS 12: 380 - 398
TMS 13: 404 - 422

MLKKEYLKNPYLVLFAMIILAYVFSVFCRFYWVWWASEFNEYFFNNQLMIISNDGYAFAEGARDMIAGFHQPNDLSYYGS
SLSALTYWLYKITPFSFESIILYMSTFLSSLVVIPTILLANEYKRPLMGFVAALLASIANSYYNRTMSGYYDTDMLVIVL
PMFILFFMVRMILKKDFFSLIALPLFIGIYLWWYPSSYTLNVALIGLFLIYTLIFHRKEKIFYIAVILSSLTLSNIAWFY
QSAIIVILFALFALEQKRLNFMIIGILGSATLIFLILSGGVDPILYQLKFYIFRSDESANLTQGFMYFNVNQTIQEVENV
DLSEFMRRISGSEIVFLFSLFGFVWLLRKHKSMIMALPILVLGFLALKGGLRFTIYSVPVMALGFGFLLSEFKAIMVKKY
SQLTSNVCIVFATILTLAPVFIHIYNYKAPTVFSQNEASLLNQLKNIANREDYVVTWWDYGYPVRYYSDVKTLVDGGKHL
GKDNFFPSFALSKDEQAAANMARLSVEYTEKSFYAPQNDILKTDILQAMMKDYNQSNVDLFLASLSKPDFKIDTPKTRDI
YLYMPARMSLIFSTVASFSFINLDTGVLDKPFTFSTAYPLDVKNGEIYLSNGVVLSDDFRSFKIGDNVVSVNSIVEINSI
KQGEYKITPIDDKAQFYIFYLKDSAIPYAQFILMDKTMFNSAYVQMFFLGNYDKNLFDLVINSRDAKVFKLKI