TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 21 - 41
TMS 2: 71 - 90
TMS 3: 106 - 126
TMS 4: 156 - 177
TMS 5: 191 - 211
TMS 6: 241 - 259
TMS 7: 273 - 292

MGLAKQKDSQEFAQPVWHYTLAGGISSVICRFMIAPFDVIKIRMQITQSSLRPVFKETVQKEGVRALWRGNVVAELLYLV
YGAAEFVAFSKLKHLTENLAMNDHAVNFLCGTSAGIFATLTSYPLDTMRTKFASYAKTPHMLPATKKIYAEAGIKGFFPG
LKFSVIQIGPYAGCFFMFYRASEAVLSPLGLALSSTLSGVIAGAGSKAIMFPVDTVVKTLQTFPSNYKSFKDCFLSIYRN
SGIKGLYRGLSVSMLKVAPGRYECLWLSCHFYYSIIYLLNSMFYLLTFYSLRAITMLIYEQTLQGLRTLSSPEA
Create a helical wheel plot for a TMS:
TMS: 1
TMS: 2
TMS: 3
TMS: 4
TMS: 5
TMS: 6
TMS: 7