TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 83 - 108
TMS 2: 116 - 141
TMS 3: 153 - 178
TMS 4: 182 - 200
TMS 5: 212 - 237
TMS 6: 245 - 263
TMS 7: 319 - 344
TMS 8: 358 - 380
TMS 9: 398 - 418
TMS 10: 426 - 446
TMS 11: 458 - 482
TMS 12: 492 - 517

MGFLRETVFGELVEYVSHNSNDNDLEKLRVWKDISKVDSNDSCSSESGDLKIHEVNSEGHIIVRWDDANDPENPLNWPLW
AKLVVTFDICFLTFAVYVGSAIFTPGISEMQETMHVGTVPVVLGLTLFVLGYAIGPLILSPLSEIPQVGRQKIYVLSLLV
FVCLQIPTALGSSLGVLLPMRFLAGFFGSPALATGGATLADIWQPWLLPYFMCFWAIGAIGGPVLGPLLGGAMVVAESWR
WQFWLLMMISGFALIVIFFFMPETSEWHILYKRAKRFRKITGNENYRTEAELASSHLSVAQLAKETIIRPIILSISEPIV
LSLNIYIGLIYSILYLWFEAFPILFTSVYHFTIIENGLVYLGILVGALITLACYFVFLYKVMIPAFMASGGDFAPEGVLV
ISFPATFFIPICLFWFGWSGRESVHWIVPIVSTLFYASGAFLMFQSMFQYLAASYPKYVASVFAGNDLFRSAMAASFPLF
ARAMFNNTGPSYAPVAWGSTILGIVACLMIPIPFVLHKWGLKLRSRSKYAS