TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 6 - 23
TMS 2: 80 - 98
TMS 3: 104 - 122
TMS 4: 130 - 148
TMS 5: 154 - 172
TMS 6: 184 - 202
TMS 7: 222 - 240
TMS 8: 278 - 297
TMS 9: 305 - 323
TMS 10: 331 - 350
TMS 11: 358 - 376

MIKKEYIALVLIVLGGLLVRLYKIGSPIADWHSWRQADTASVSRTYVEKGINLLYPQYQDVSSIQTGIQNPNGYRFVEFP
VYNAAHAALVKLMPVFSLEVWGRLLSIFCSLASLVVIFLLGRRFISPLGGLMAAFFFAFIPYNIYFSRTILPEPMATMFG
LFAILFFVYYIDSGKTAKLYLSGLFLSLAILVKPFTVFYAFPMVYLALQKYSLKDLIRNSKLAISMLIFADIVLVPLLAW
RAWMSNYPVGIPFFSWAFNGDGIRFRPAFWRWIFAERLGRLILGIWGVLPFSLGVLKVVKKNLFIQVFLLGMLAYVSVIA
TANVRHDYYQIFVIPAVSLALASGAAYLIKTNEFSRLLSITVLGASILLMLGMGAYQVKEYYKINHPEIIEAGKALDEIA
PKDALVVAPYNGDTAFLYQTGRWGWPAIDTSIENIIERGGDYYVSVNQGDADTQAIIKKYKTVVKTDRYLIVDLHKKI