TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 39 - 64
TMS 2: 76 - 96
TMS 3: 114 - 134
TMS 4: 154 - 174
TMS 5: 204 - 224
TMS 6: 254 - 278
TMS 7: 286 - 310

MNGTEGPNFYVPFSNATGVVRSPFEYPQYYLAEPWQFSMLAAYMFLLIVLGFPINFLTLYVTVQHKKLRTPLNYILLNLA
VADLFMVLGGFTSTLYTSLHGYFVFGPTGCNLEGFFATLGGEIALWSLVVLAIERYVVVCKPMSNFRFGENHAIMGVAFT
WVMALACAAPPLAGWSRYIPEGLQCSCGIDYYTLKPEVNNESFVIYMFVVHFTIPMIIIFFCYGQLVFTVKEAAAQQQES
ATTQKAEKEVTRMVIIMVIAFLICWVPYASVAFYIFTHQGSNFGPIFMTIPAFFAKSAAIYNPVIYIMMNKQFRNCMLTT
ICCGKNPLGDDEASATVSKTETSQVAPA