TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 28 - 48
TMS 2: 56 - 75
TMS 3: 87 - 106
TMS 4: 112 - 129
TMS 5: 141 - 159
TMS 6: 173 - 193
TMS 7: 205 - 223
TMS 8: 231 - 249
TMS 9: 259 - 276

MALLIITTILWAFSFSFYGEYLAGHVDSYFAVLVRVGLAALVFLPFLRTRGNSLKTVGLYMLVGAMQLGVMYMLSFRAYL
YLTVSELLLFTVLTPLYITLIYDIMSKRRLRWGYAFSALLAVIGAGIIRYDQVTDHFWTGLLLVQLSNITFAIGMVGYKR
LMETRPMPQHNAFAWFYLGAFLVAVIAWFLLGNAQKMPQTTLQWGILVFLGVVASGIGYFMWNYGATQVDAGTLGIMNNM
HVPAGLLVNLAIWHQQPHWPTFITGALVILASLWVHRKWVAPRSSQTADDRRRDCALSE