TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 19 - 41
TMS 2: 71 - 96
TMS 3: 106 - 131
TMS 4: 135 - 155
TMS 5: 165 - 185
TMS 6: 199 - 219
TMS 7: 249 - 269
TMS 8: 289 - 311
TMS 9: 321 - 342
TMS 10: 360 - 383
TMS 11: 395 - 420
TMS 12: 440 - 460

MKKNFILNFATKNVKEKKLSFGVGITLWALIVFAYMIFVMNWGFASAGLNGKAGISGYLGHFFPNANEAPGTVVNQAVNW
GITIGRGIGSVLVGWLIVKISHKYTVILSLFFMLFGIIAPYSPTYAGFIILRTIFAIGGTMQIILIQPVVSNYLNQRQKA
VISQFSPFFYPIGTIITLIPFAGIIGQEAQKAFRDNWQIVFLVIGLLTLIPLIGYIILGTKFDLYPSNIEKRNKQEKLSL
ATFFKQKDTWYWTILYGSWLVAVVFPFTFSKPIFHRLIGDSDGTFNDKISVFLIFFLAGMFLGPFTIGLLSKYQLQRRKY
ISTIITLGVFFYVLATVVFVLKVGKNYEYAKSYTDGWTWLFLFLGLFMGICLWGIQGVMLNLPHEYKGSNPYRVGFQFGL
IWGLGYTAFTIATIITSLVNTPPGIDLKKLELNNVDGYALGAYILIIIFSLVSSIGLALLKEPNPEYKKLLKIRSFSEIE
RIKK