TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

MNDSSVIYRAIVTSKFRTEKMLNFYNSIGSGPDKNTIFITFGRSEPWSSNENEVGFAPPYPTDSVLGVTDMWTHMMGTVK
VLPSMLDAVIPRRDWGDTRYPDPYTFRINDIVVCNSAPYNATESGAGWLVYRCLDVPDTGMCSIASLTDKDECLKLGGKW
TPSARSMTPPEGRGDAEGTIEPGDGYVWEYLFEIPPDVSINRCTNEYIVVPWPEELKEDPTRWGYEDNLTWQQDDFGLIY
RVKANTIRFKAYLDSVYFPEAALPGNKGFRQISIITNPLEAKAHPNDPNVKAEKDYYDPEDLMRHSGEMIYMENRPPIIM
AMDQTEEINILFTF