TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 118 - 136
TMS 2: 179 - 197
TMS 3: 205 - 225
TMS 4: 235 - 253
TMS 5: 267 - 285
TMS 6: 335 - 354
TMS 7: 370 - 390
TMS 8: 400 - 418
TMS 9: 422 - 440

MIQTQSTAIKRRNSVHKNLFDPSLYQIPEPPRGGFQHQKKEYSKETFSNQVFGYDITSLKKRFTQLFPSNIQGYLPEVDL
RITIICSIWYVTSSISSNLSKAILRTFNHPIALTELQFLVSAVLCVGFASIVNLFRLPRLKHTKFSKALNSFPDGILPEY
LDGNFRSSILHKFLVPSKLVLMTTFPMGIFQFIGHITSHKAVSMIPVSLVHSVKALSPIITVGYYKFFEHRYYNSMTYYT
LLLLIFGVMTTCWSTHGSKRASDNKSGSSLIGLLFAFISMIIFVAQNIFAKNILTIRRKVGILPSSSTDDVTSKEGQPSL
DKTRFSPLQVDKITILFYCSCIGFSLTLLPFLTGELMHGGSVINDLTLETVALVAIHGIAHFFQAMLAFQLIGLLSSINY
SVANIMKRIVVISVALFWETKLNFFQVFGVILTIAGLYGYDKWGLSKKDGRQA