TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 39 - 57
TMS 2: 69 - 94
TMS 3: 112 - 137
TMS 4: 220 - 239
TMS 5: 247 - 270
TMS 6: 300 - 318
TMS 7: 330 - 355
TMS 8: 385 - 410
TMS 9: 430 - 448
TMS 10: 462 - 485
TMS 11: 503 - 526
TMS 12: 540 - 563

MAVAHGPVATSSPEQNGAVPSEATKKDQNLTRGNWGNQIEFVLTSVGYAVGLGNVWRFPYLCYRNGGGAFMFPYFIMLVF
CGIPLFFMELSFGQFASQGCLGVWRISPMFKGVGYGMMVVSTYIGIYYNVVICIAFYYFFSSMTHVLPWAYCNNPWNTPD
CAGVLDASNLTNGSRPTALSGNLSHLFNYTLQRTSPSEEYWRLYVLKLSDDIGDFGEVRLPLLGCLGVSWVVVFLCLIRG
VKSSGKVVYFTATFPYVVLTILFVRGVTLEGAFTGIMYYLTPKWDKILEAKVWGDAASQIFYSLGCAWGGLITMASYNKF
HNNCYRDSVIISITNCATSVYAGFVIFSILGFMANHLGVDVSRVADHGPGLAFVAYPEALTLLPISPLWSLLFFFMLILL
GLGTQFCLLETLVTAIVDEVGNEWILQKKTYVTLGVAVAGFLLGIPLTSQAGIYWLLLMDNYAASFSLVVISCIMCVSIM
YIYGHRNYFQDIQMMLGFPPPLFFQICWRFVSPTIIFFILIFTVIQYRPITYNHYQYPGWAVAIGFLMALSSVICIPLYA
LFQLCRTDGDTLLQRLKNATKPSRDWGPALLEHRTGRYAPTTTPSPEDGFEVQPLHPDKAQIPIVGSNGSSRLQDSRI
Create a helical wheel plot for a TMS:
TMS: 1
TMS: 2
TMS: 3
TMS: 4
TMS: 5
TMS: 6
TMS: 7
TMS: 8
TMS: 9
TMS: 10
TMS: 11
TMS: 12