TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 69 - 93
TMS 2: 123 - 141
TMS 3: 151 - 171
TMS 4: 181 - 200
TMS 5: 208 - 227
TMS 6: 245 - 263
TMS 7: 343 - 362
TMS 8: 370 - 388
TMS 9: 396 - 416
TMS 10: 434 - 458
TMS 11: 470 - 489
TMS 12: 501 - 520

MSEEAAYQEDTAVQNTPADALSPVESDSNSALSTPSNKAERDDMKDFDENHEESNNYVEIPKKPASAYVTVSICCLMVAF
GGFVFGWDTGTISGFVAQTDFIRRFGMKHHDGTYYLSKVRTGLIVSIFNIGCAIGGIILAKLGDMYGRKMGLIVVVVIYI
IGIIIQIASINKWYQYFIGRIISGLGVGGIAVLSPMLISEVSPKHIRGTLVSCYQLMITLGIFLGYCTNYGTKTYTNSVQ
WRVPLGLGFAWALFMIGGMTFVPESPRYLVEVGKIEEAKRSIALSNKVSADDPAVMAEVEVVQATVEAEKLAGNASWGEI
FSTKTKVFQRLIMGAMIQSLQQLTGDNYFFYYGTTVFTAVGLEDSFETSIVLGIVNFASTFVGIFLVERYGRRRCLLWGA
ASMTACMVVFASVGVTRLWPNGKKNGSSKGAGNCMIVFTCFYLFCFATTWAPIPFVVNSETFPLRVKSKCMAIAQACNWI
WGFLIGFFTPFISGAIDFYYGYVFMGCLVFSYFYVFFFVPETKGLTLEEVNTLWEEGVLPWKSPSWVPPNKRGTDYNADD
LMHDDQPFYKKMFGKK