TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 26 - 46
TMS 2: 52 - 70
TMS 3: 112 - 132
TMS 4: 140 - 160
TMS 5: 184 - 202
TMS 6: 220 - 240
TMS 7: 292 - 312
TMS 8: 320 - 338
TMS 9: 374 - 394
TMS 10: 412 - 431
TMS 11: 443 - 462
TMS 12: 470 - 490
TMS 13: 512 - 529
TMS 14: 537 - 554

MAKKNSQLPSTSEQILERSTTGATFLMMGQLFTKLVTFILNNLLIRFLSPRIFGITAFLEFIQGTVLFFSRDAIRLSTLR
ISDSGNGIIDDDDEEEYQETHYKSKVLQTAVNFAYIPFWIGFPLSIGLIAWQYRNINAYFITLPFFRWSIFLIWLSIIVE
LLSEPFFIVNQFMLNYAARSRFESIAVTTGCIVNFIVVYAVQQSRYPMGVVTSDIDKEGIAILAFALGKLAHSITLLACY
YWDYLKNFKPKKLFSTRLTKIKTRENNELKKGYPKSTSYFFQNDILQHFKKVYFQLCFKHLLTEGDKLIINSLCTVEEQG
IYALLSNYGSLLTRLLFAPIEESLRLFLARLLSSHNPKNLKLSIEVLVNLTRFYIYLSLMIIVFGPANSSFLLQFLIGSK
WSTTSVLDTIRVYCFYIPFLSLNGIFEAFFQSVATGDQILKHSYFMMAFSGIFLLNSWLLIEKLKLSIEGLILSNIINMV
LRILYCGVFLNKFHRELFTDSSFFFNFKDFKTVIIAGSTICLLDWWFIGYVKNLQQFVVNVLFAMGLLALILVKERQTIQ
SFINKRAVSNSKDV