TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 99 - 116
TMS 2: 136 - 154
TMS 3: 206 - 224
TMS 4: 325 - 343

MTRDSPDSNDSYKHINKNTTQKTSFDRNSFDYIVRSGLAGGISGSCAKTLIAPLDRIKILFQTSNPHYTKYTGSLIGLVE
AAKHIWINDGVRGFFQGHSATLLRIFPYAAVKFVAYEQIRNTLIPSKEFESHWRRLVSGSLAGLCSVFITYPLDLVRVRL
AYETEHKRVKLGRIIKKIYKEPASATLIKNDYIPNWFCHWCNFYRGYVPTVLGMIPYAGVSFFAHDLLHDVLKSPFFAPY
SVLELSEDDELERVQKKQRRPLRTWAELISGGLAGMASQTAAYPFEIIRRRLQVSALSPKTMYDHKFQSISEIAHIIFKE
RGVRGFFVGLSIGYIKVTPMVACSFFVYERMKWNFGI