TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 65 - 85
TMS 2: 99 - 121
TMS 3: 145 - 168
TMS 4: 186 - 204
TMS 5: 218 - 236
TMS 6: 254 - 274
TMS 7: 298 - 318
TMS 8: 348 - 368
TMS 9: 392 - 414
TMS 10: 428 - 446
TMS 11: 458 - 481
TMS 12: 495 - 515

MEPLLFNSGKANPSQDVFIDVEVGDITTKYGSTNTGSFSSMDTVEAQAIKAETARFMEVPQGRHLGVFSTVVLFVSRIMG
SGIFAVPSVILLNTGGNKLIYFAIWVFSAAIAFAGLYLFLEFGSWIPKSGGRKNFLERSFERPRLLISVVFSCYSVLTGY
ALTGSIVFGKYVLSAFGVTDDSWSKYVSISFIIFAVLIHGVSVRHGVFIQNALGGLKLIMIVLMCFAGLYTLFFYKSTGQ
VAWDLPVTQVEKDSLLSVSSIATAFISSFFCFSGWDTVHTVTSEIKNPVKTLKVSGPLSLIICFVCYTMMNVAYLKVLTY
EEIVSAGPLVGSVLFTKLFGPRVGGKFIAFSIAISAASNILVVIYSISRVNQEIFKEGYLPFSIHMSKNWPFDAPLPSIS
LCGFITIAWILILPKEGESFNYLVSMDGYGNQFFLLLVAIGLFIWRFKHKNEVPEIRASTFGVLAIITLSLYMLMAPFFA
DPSLNRVGFLPPYQIMSLLVIVACFFFWLVKFVLLPKFFHYKLLPKITYLHDGLIVTEWVKKPCLC