TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 23 - 42
TMS 2: 72 - 90
TMS 3: 108 - 126
TMS 4: 156 - 174
TMS 5: 211 - 230
TMS 6: 260 - 280

MESNKQPRKIQLYTKEFYATCTLGGIIACGPTHSSITPLDLVKCRLQVNPKLYTSNLQGFRKIIANEGWKKVYTGFGATF
VGYSLQGAGKYGGYEYFKHLYSSWLSPGVTVYLMASATAEFLADIMLCPFEAIKVKQQTTMPPFCNNVVDGWKKMYAESG
GMKAFYKGIVPLWCRQIPYTMCKFTSFEKIVQKIYSVLPKKKEEMNALQQISVSFVGGYLAGILCAAVSHPADVMVSKIN
SERKANESMSVASKRIYQKIGFTGLWNGLMVRIVMIGTLTSFQWLIYDSFKAYVGLPTTG