TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 58 - 77
TMS 2: 85 - 106
TMS 3: 130 - 148
TMS 4: 170 - 190
TMS 5: 196 - 216
TMS 6: 242 - 260
TMS 7: 284 - 302
TMS 8: 332 - 352
TMS 9: 376 - 395
TMS 10: 403 - 423
TMS 11: 447 - 468
TMS 12: 484 - 502

MAVLNLKRETVDIEETAKKDIKPYFASNVEAVDIDEDPDVSRYDPQTGVKRALKNRHISLLALGGVIGPGCLVGAGNALN
KGGPLALLLGFSIIGIIAFSVMESIGEMITLYPSGGGFTTLARRFHSDALPAVCGYAYVVVFFAVLANEYNTLSSILQFW
GPQVPLYGYILIFWFAFEIFQLVGVGLFGETEYWLAWLKIVGLVAYYIFSIVYISGDIRNRPAFGFHYWNSPGALSHGFK
GIAIVFVFCSTFYSGTESVALAATESKNPGKAVPLAVRQTLWRILVVYIGIAVFYGATVPFDDPNLSASTKVLKSPIAIA
ISRAGWAGGAHLVNAFILITCISAINGSLYIGSRTLTHLAHEGLAPKILAWTDRRGVPIPAITVFNALGLISLMNVSVGA
ANAYSYIVNLSGVGVFIVWGVISYTHLRIRKAWVAQGRSIEELPYEALFYPWTPVLSLAANIFLALIQGWSYFVPFDAGN
FVDAYILLPVGILLYIGICVFKSNHFRTVDLRSINLDEGRRKDMEADLSDQESSLASSETMKDYKSATFFRYLSNIFT