TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

MRFSKLSLAITTTLVTANALAQSVELDSINVIATRDPSRFAYTPEKQSKDSLLSKQATSVADALEDIPNVDVRGGSRSIA
QKPNIRGLSDNRVVQVIDGVRQNFDLAHRGSYFLPMSLIQEIEVIKGPSSSLWGSGALGGVVAMRTPNALDLLKNNDKFG
VKIRQGYQTANNLSEKDVSVFAANDKFDVLISGFYNNADNLRTGKGNKLNNTAYKQFGGLAKFGWQINDANRVELSHRET
RFKQTAPSNNEVENELTNEQITDQIKKFHGQKDDLLPPTTQPSPSERSEFYSKVKTRLGSVSYLTDQQIPDQSTVFNYYL
TPDNPYLNTHIALYNNKTIEKEQRKVSGVKDQTKLTTRGINLRNSSELSHISFVYGVDYMRDKIRTERGTNGSDAKFRAD
PYNANSNTTGVYLIAHIPLFGEKLLVSPSVRYDHYDTSSKTVKYKDNHLSPATKLTWIVTNWLDFTAKYNEAFRAPSMQE
RFVSGAHFGANTLGLDHINRFVANPNLRPETAKNKEITANLHFDSLFKQGDKFKIEATYFRNDVKDFINLKIFNDAKTSA
SAGANPNTNGALLPKNSQYQNITNARLSGIELQAQYQTERLTLFTNYGSTKGKDKDSGEALSNIAASKIGVGVNYALVKD
KFTVGATVTHYAAQRRVPKDHSVTYPSYILTDLRATYAPLKGEWKNLRLDFALENLFDRKYQPAFSLMEGTGRNAKISAV
YSF