TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 8 - 32
TMS 2: 42 - 62
TMS 3: 74 - 98
TMS 4: 128 - 148
TMS 5: 154 - 173
TMS 6: 195 - 214
TMS 7: 228 - 247
TMS 8: 277 - 297
TMS 9: 303 - 321
TMS 10: 331 - 350
TMS 11: 366 - 390

MSDKSHQIYCYFWLFGLINNVLYVVILSAAVDIVGPTLPKSLVLLADIFPSLAIKLCSPFFIDRIKYSYRIWSLITMSCL
GMFLVSFKNLFVCLLGISFASISSGFGEVTFLQLTHYYKQISLNGWSSGTGGAGIIGGASYMFLTSIFKVPVKLTLLVFS
LLPFAFLFYFKLESNDTNLTYQSLQQIDEAEDDQLVPFPVAFTHTNASQSLYSTRQHILQTVKRLRRLVFPYMVPLTTVY
LFEYLINQAVAPTLLFPINGDERSKSMPFFFHKYRDIYVTYGTLYQLGVFISRSFGHLMRMRSLYILAFLQGVNLCITVL
QSWFYVTHSPWAVMILIFYEGFLGGASYVNTFLNILEQEDPDETEFAMGAVSIADSFGVFLAALLGLGLEPKLCRHQIAD
DRPWCRME
Create a helical wheel plot for a TMS:
TMS: 1
TMS: 2
TMS: 3
TMS: 4
TMS: 5
TMS: 6
TMS: 7
TMS: 8
TMS: 9
TMS: 10
TMS: 11