TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 123 - 148
TMS 2: 168 - 188
TMS 3: 198 - 222
TMS 4: 307 - 330
TMS 5: 360 - 385

MFDLKTILDHPNIPWKLIISGFSIAQFSFESYLTYRQYQKLSETKLPPVLEDEIDDETFHKSRNYSRAKAKFSIFGDVYN
LAQKLVFIKYDLFPKIWHMAVSLLNAVLPVRFHMVSTVAQSLCFLGLLSSLSTLVDLPLSYYSHFVLEEKFGFNKLTVQL
WITDMIKSLTLAYAIGGPILYLFLKIFDKFPTDFLWYIMVFLFVVQILAMTIIPVFIMPMFNKFTPLEDGELKKSIESLA
DRVGFPLDKIFVIDGSKRSSHSNAYFTGLPFTSKRIVLFDTLVNSNSTDEITAVLAHEIGHWQKNHIVNMVIFSQLHTFL
IFSLFTSIYRNTSFYNTFGFFLEKSTGSFVDPVITKEFPIIIGFMLFNDLLTPLECAMQFVMSLISRTHEYQADAYAKKL
GYKQNLCRALIDLQIKNLSTMNVDPLYSSYHYSHPTLAERLTALDYVSEKKKN