TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 59 - 77
TMS 2: 89 - 112
TMS 3: 132 - 155
TMS 4: 235 - 252
TMS 5: 264 - 287
TMS 6: 313 - 331
TMS 7: 343 - 366
TMS 8: 392 - 415
TMS 9: 445 - 463
TMS 10: 481 - 501
TMS 11: 521 - 541
TMS 12: 559 - 582

MAKKSAENGIYSVSGDEKKGPLIAPGPDGAPAKGDGPVGLGTPGGRLAVPPRETWTRQMDFIMSCVGFAVGLGNVWRFPY
LCYKNGGGVFLIPYVLIALVGGIPIFFLEISLGQFMKAGSINVWNICPLFKGLGYASMVIVFYCNTYYIMVLAWGFYYLV
KSFTTTLPWATCGHTWNTPDCVEIFRHEDCANASLANLTCDQLADRRSPVIEFWENKVLRLSGGLEVPGALNWEVTLCLL
ACWVLVYFCVWKGVKSTGKIVYFTATFPYVVLVVLLVRGVLLPGALDGIIYYLKPDWSKLGSPQVWIDAGTQIFFSYAIG
LGALTALGSYNRFNNNCYKDAIILALINSGTSFFAGFVVFSILGFMAAEQGVHISKVAESGPGLAFIAYPRAVTLMPVAP
LWAALFFFMLLLLGLDSQFVGVEGFITGLLDLLPASYYFRFQREISVALCCALCFVIDLSMVTDGGMYVFQLFDYYSASG
TTLLWQAFWECVVVAWVYGADRFMDDIACMIGYRPCPWMKWCWSFFTPLVCMGIFIFNVVYYEPLVYNNTYVYPWWGEAM
GWAFALSSMLCVPLHLLGCLLRAKGTMAERWQHLTQPIWGLHHLEYRAQDADVRGLTTLTPVSESSKVVVVESVM